Přijímání el. podání na technických nosičích:

 

  • Adresa:

 

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

  • Úřední hodiny podatelny:

 

Po – 8:00 – 17:00
Ut – 8:00 – 15.00
St – 8:00 – 17:00
Čt – 8:00 – 14:00
Pá – 8.00 – 14:00

  • Technické parametry přijímaných el. podání:

 

El. podání jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, zfo, xls, doc, případně dalších běžně používaných formátech dle legislativy. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

  • Technické parametry fyzických nosičů el. podání:

 

El. podání jsou přijímány na CD, DVD, FLASH discích zformátovaných pro některý z „windowsovských“ systémů souborů (FAT).  V případě pochybností a jiných technických nosičů, vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

  • Postup v případě zjištění škodlivého kódu* u přijatého el. podání:

 

El. podání, u kterého byl zjištěn škodlivý kód, není zpracováváno. Pokud lze z přijatého el. podání zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

  • Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

 

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@olkraj.cz, případně na poštovní adresu Krajského úřadu.

  • Seznam jmen oprávněných zaměstnanců Krajského úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

 

El. podpis vydaný společnosti První certifikační autorita a.s. má za Krajský úřad Olomouckého kraje - hejtman, náměstci, všichni vedoucí odborů, všichni vedoucí oddělení, pověření zaměstnanci.

  • Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Krajskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití kvalifikovaného elektronického podpisu:

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem.

  • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

- musí být podepsáno kvalifikovaným el. podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
- nemusí být podepsáno kvalifikovaným el. podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno - viz výše.

  • Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se postupuje i při řízení podle zákonů:

 

- zákon č. 297/2016 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) - podání žádosti o akreditaci (§ 10), podání žádosti o vyhodnocení shody nástroje elektronického podpisu (§ 9 odst. 2 písm. e) zákona a 8 vyhlášky č. 366/2001 Sb.)
- zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) - žádost o odnětí souhlasu (§ 17 odst. 3 písm. c), žádost o odnětí poštovní licence (§ 24 odst. 2) pokud uvedené právní normy nestanoví v jednotlivých ustanoveních jinak. Pokud jsou výše uvedené žádosti podány elektronicky, platí pro jejich podepisování výše uvedené ustanovení správního řádu.